O Okeanos tou Alithinou Noimatos

Audio / Lama Lhundrup / Elliniká (Metáphrasi) / 2013-2019 / Kalamaki